Zakres usług

Prawo rodzinne i cywilne

Jako adwokat specjalizuję się w prawie rodzinnym i prawie cywilnym. W zakresie oferowanych usług znajduję się między innymi:

 • stała obsługa prawna i doradztwo prawne,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji,
 • planowanie strategii prowadzenia spraw,
 • pomoc w poszukiwaniu materiału dowodowego,
 • sporządzanie wszelkich pism i dokumentów,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
 • zastępstwo procesowe.

Pomagam również w sprawach karnych, a jako Kancelaria Adwokacka reprezentujemy też strony w toku postępowań administracyjnych.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego oferujemy:

 • pomoc w prowadzeniu spraw objętych zakresem prawa rodzinnego;
 • prowadzenie sprawy o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa;
 • pomoc w ustanowieniu rozdzielności majątkowej i podziale majątku małżonków;
 • prowadzenie sprawy związanej z władzą rodzicielską, jak też uregulowaniem kontaktów rodziców z dziećmi;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa, a także ustalenie pochodzenia dziecka;
 • dochodzenie alimentów na rzecz dziecka lub małżonka.

Aspekt prawny problemów rodzinnych

Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Kujawy oferuje kompletną pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w aspekcie prawnym. Reprezentuje Klientów w trakcie procesów przed sądami wszystkich instancji.

Naszym Klientom zapewniamy wszechstronną pomoc prawną przede wszystkim w sprawach rozwodowych, jak i o orzeczenie separacji. Zajmujemy się również postępowaniami następczymi, czyli związanymi z podziałem majątku, zasądzeniem czy podwyższeniem alimentów zarówno na dzieci, jak i na byłego małżonka.

Na naszą pomoc mogą również liczyć klienci borykający się z problemami wynikającymi z podziału obowiązków i praw związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej. Pomagamy w zakresie spraw o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci przy wybranym rodzicu, jak też o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Występujemy w przypadkach pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, w tym również świadczymy pomoc prawną w nagłych wypadkach.

W ramach działalności związanej z prawem rodzinnym zajmujemy się sprawami ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Rozwody

W Kancelarii Adwokackiej gros spraw, którymi się zajmujemy, związanych jest z rozwiązaniem małżeństwa. Oferujemy pomoc zarówno przy rozwodzie, jak i w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Rozwód kościelny

Podejmując decyzję o wszczęciu procedury zdążającej do uznania ślubu kościelnego za nieważny należy przygotować się na szczególną procedurę z tym związaną. Poniżej przedstawiam ją pokrótce.

Wizyta w kurii

Rozwód kościelny wymaga wizyty w siedzibie kurii w diecezji, do której się należy. Adres na pewno udostępni proboszcz rodzimej parafii. Na miejscu, w siedzibie kurii, należy złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa, czyli tak zwaną skargę rozwodową. Pismo należy przygotować zgodnie ze wzorem, który jest dostępny w kurii, ale też i u proboszcza. Może być wypisane ręcznie lub na komputerze. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Świadkowie

Skarga przede wszystkim musi zawierać dane obojga małżonków: imię i nazwisko (w tym panieńskie żony), adres, a także oznaczenie parafii. Opisany tam powinien zostać dotychczasowy przebieg małżeństwa. Podać należy także dane minimum trzech świadków. Najlepiej, jeśli będą to osoby z najbliższego grona obojga małżonków, znające sytuację i mogące zaświadczyć o powodach, które są podstawą wystąpienia o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Spośród motywów wymienić można niezgodność charakterów czy zdradę jednego z małżonków. Należy dołączyć również akt małżeństwa.

Sąd biskupi

Nieważność związku może zostać stwierdzona jedynie przez tzw. sąd biskupi. Składa się on z kilku duchownych danej diecezji, którzy zbierają się, żeby rozpatrzyć wniosek. W ramach tej procedury przesłuchują oni świadków i na koniec podejmują decyzję o unieważnieniu małżeństwa.

Alimenty – jak wyliczyć kwotę?

Do licznych spraw, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka, należą sprawy o alimenty na dziecko lub dzieci. Nie ulega żadnej wątpliwości, że obowiązek utrzymania potomstwa spoczywa na obojgu rodziców. Największą trudność w tym względzie stanowi wyliczenie należnej kwoty. Poniżej przygotowałem poradnik ze wskazówkami.

Punktem wyjścia jest ustalenie łącznych możliwości zarobkowych obojga rodziców. Na potrzeby tego przykładu przyjmiemy, że matka zarabia 2.500 zł, a ojciec 4.000 zł, co w sumie daje 6.500 zł. Jak widać przykład nawiązuje do stereotypu, załóżmy więc, również zgodnie ze stereotypem, że alimenty są dochodzone od ojca dziecka. Przyjmijmy, ale nie jest to reguła, że koszt związany z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka stanowi 20% łącznych dochodów. W naszym przykładzie będzie to więc kwota wynikająca z przemnożenia 6.500 zł przez 20%. Wynik, 1.300 zł, to suma, którą obydwoje rodziców przeznaczałoby miesięcznie na dziecko, gdyby pozostali razem. Następnie ustalamy stosunek zarobków ojca do łącznych zarobków. W naszym przykładzie jest to 8/13 (4000:6500). W kolejnym kroku wyliczymy kwotę alimentów należnych od ojca. Otrzymamy ją poprzez przemnożenie 8/13 przez 1.300 zł, czyli 800 zł. Otrzymany wynik stanowi kwotę wyjściową. Teraz należy poza usprawiedliwionymi potrzebami dziecka policzyć koszty jego wychowania związane np. z trwałym leczeniem, nauką w prywatnej szkole czy płatnymi treningami lub zajęciami dodatkowymi z języka angielskiego. Uzyskaną w ten sposób kwotę dodatkową dodajemy do kwoty przeznaczonej na usprawiedliwione potrzeby, 1.300 zł (20% z zarobków obojga rodziców) i otrzymaną sumę mnożymy przez 8/13 (udział zarobków ojca w sumie zarobków). Otrzymany wynik to podstawowa kwota alimentów.

Rozwód z winy małżonka

Sąd nie jest jednak związany żądaniem pozwu co do winy rozkładu pożycia i nawet jeśli powód twierdzi, że ponosi ją pozwany, to po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może orzec rozwód z winy obojga. Nie stanowi to orzeczenia ponad żądanie pozwu. Zaś sąd jest związany żądaniem o nieorzekaniu o winie, w razie zgodnego domagania się małżonków musi zaniechać rozstrzygania o tym, kto zawinił. W razie zawinień, których dopuściły się obie strony, nie można ich kompensować i dzielić winy na mniejszą i większą ani jej stopniować. Oboje małżonkowie zostają wówczas uznani za współwinnych bez względu na to, który z nich bardziej zawinił (stanowisko SN wyrażone w wyroku z 10 listopada 1999 r., sygn. akt I CKN 233/98).

Prawo cywilne

Sprawy z zakresu prawa cywilnego to m. in. sprawy:

 • o zapłatę,
 • o dział spadku,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zachowek,
 • o odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
 • o naprawienie szkody wyrządzonej przez dzikie zwierzęta,
 • o naruszenie posiadania,
 • o wydanie rzeczy,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości,
 • o zasiedzenie nieruchomości,
 • o eksmisję.

Często klienci wahają się, czy wnosić pozew w sprawie cywilnej, co niemal zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Istotnym jest, iż polskie prawo przewiduje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych dla osób, które nie są w stanie tych kosztów ponieść. Pamiętać należy także o tym, iż w razie wygrania sprawy, koszty adwokata zwrócone Ci zostaną przez stronę przeciwną.